Hattem
Dit doen wij / Kwaliteitsplan wegen

Kwaliteitsplan wegen

Gemeente Tytsjerksteradiel 

De gemeente Tytsjerksteradiel wil graag een visie ontwikkelen op de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen. Daarom stelt de Friese gemeente, in samenwerking met Cyber Advies, een Kwaliteitsplan Wegen op. Naast een doorrekening op de benodigde middelen voor de verschillende scenario’s, wordt ook onderzocht welke consequenties dit alles heeft voor de organisatie.

Het doel van het Kwaliteitsplan Wegen is om, met aandacht voor de wet- en regelgeving, een duidelijk toekomstbeeld te schetsen voor het kwaliteitsniveau van de wegen in de gemeente. Ook wil de gemeente door middel van dit plan grip houden op de middelen die nodig zijn om de wegen op het gewenste kwaliteitsniveau te onderhouden. Daarnaast wordt bekeken wat dit de komende jaren van de organisatie vraagt. Zo worden naast een doorrekening op de middelen, ook de consequenties voor de formatie meegenomen.

Het Kwaliteitsplan Wegen is een doorvertaling van het integrale Beeldkwaliteitsplan ‘Behear yn Byld’ (Beheer in beeld), dat Cyber Advies in het verleden voor de gemeente heeft opgesteld. De vertaalslag geeft aan hoe ambitieniveaus en onderhoudskwaliteit samenhangen met het daarbij passende beheerbeleid voor de wegen. Zo wordt er inzicht gegeven in een aantal scenario’s op grond van verschillende ambitieniveaus, gebaseerd op verhardingsfuncties en structuurelementen.

‘Knoppensessie’
De koers voor de toekomst wordt gefundeerd op de evaluatie van de huidige kwaliteitsniveaus, afgestemd op de andere beleidsterreinen en belangrijke thema’s, zoals langzaam verkeer. Dit wordt vertaald in een aantal scenario’s, waarbij we inzichtelijk maken op welke wijze de raad kan sturen op het resultaat voor de komende jaren. Dit doen we tijdens een zogenaamde ‘knoppensessie’. Aan welke knoppen kunnen we draaien? En welk effect heeft dat op de verschillende kwaliteitsniveaus en de budgetten?

Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden in het Friese Burgum en is de projectgroep gestart. Het proces is afgestemd op de praktijk in Tytsjerksteradiel. Hoe kunnen we de verschillende beleidsterreinen en de raad het best betrekken? En hoe zorgen we ervoor dat de wensen van overige betrokkenen zo goed mogelijk worden meegenomen? Dit is allemaal vastgelegd in het op maat gemaakte plan van aanpak. Op naar een prettige samenwerking en een mooi resultaat!

Projecten