Hattem

Begeleiding bij koerswijziging

Gemeente Hilversum

De Tomingroep BV, met als uitvoerend dochterbedrijf Stads Beheer Service BV (SBS), verzorgt sinds 2017 het dagelijks beheer en onderhoud bij de gemeente Hilversum. Door een koerswijziging bij SBS, moeten de taken anders worden verdeeld. Onder begeleiding van Cyber Adviseurs worden nieuwe lijnen uitgezet.

Tomin/SBS ontwikkelt zich naar een werkleerbedrijf met een sociaal karakter. Dit betekent dat het bedrijf in de toekomst niet meer alle werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Enerzijds is een werkleerbedrijf afhankelijk van het arbeidsaanbod. Anderzijds vallen met name de werkzaamheden waarvoor veel vakmanschap is vereist (onder andere boomonderhoud) buiten het bereik van de doelstelling, evenals de werkzaamheden waarbij met veel materieel wordt gewerkt (onder andere gladheidsbestrijding). Omdat het contract op 1 juli 2023 eindigt, zijn zowel de gemeente als Tomin/SBS de mogelijkheden aan het onderzoeken voor samenwerking in de toekomst.

Dit betekent dat gemeente Hilversum voor een deel van de taken moet uitkijken naar een andere partner, of de werkzaamheden in eigen beheer moet gaan uitvoeren. De afgelopen maanden heeft Cyber, in de personen van Frans Bouwman en Ben Blokhuis, het proces begeleid. Daarbij heeft Cyber samen met de gemeente Hilversum gekeken hoe de taken die niet meer door Tomin/SBS uitgevoerd gaan worden, op een goede manier vormgegeven kunnen worden. Daarnaast moeten ook de taken die Tomin/SBS wel blijft uitvoeren, in een nieuw contract worden opgenomen.

Gladheidsbestrijding

Aangezien het gladheidseizoen per 1 november 2023 start, is dat onderdeel als eerste opgepakt. Na het in kaart brengen van de risico’s en de (on)mogelijkheden, is invulling gegeven aan een plan van aanpak voor de gladheidsbestrijding vanaf het seizoen 2023-2024. Daarbij is de keuze gemaakt dat de gemeente Hilversum zelf de coördinatie van de gladheidsbestrijding gaat uitvoeren. Het materieel voor het strooien komt uit strategische overwegingen in eigendom van de gemeente Hilversum.

Voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding loopt nu een Europese aanbesteding, waarbij van de aannemende partij wordt gevraagd het dragend/trekkend materieel en het uitvoerend personeel te leveren. Als het aanbestedingstraject is afgerond, kan de gemeente Hilversum de gladheidsbestrijding vanaf het seizoen 2023-2024 op een goede manier vormgeven.

Bestekken

Ook over de wijkbestekken, het servicebestek en het bomenbestek die tot eind 2023 door Tomin/SBS worden uitgevoerd, zijn afspraken gemaakt. Zo is er, onder begeleiding van Cyber Adviseurs, een goede verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden die Tomin/SBS nog wel en niet meer kan uitvoeren als werkleerbedrijf. De werkzaamheden die Tomin/SBS blijft uitvoeren zijn in een nieuw bestek gevat, dat wederom inbesteed kan worden door Tomin/SBS.

Voor de werkzaamheden die niet meer door Tomin/SBS uitgevoerd kunnen worden, zijn nieuwe bestekken gemaakt die Europees worden aanbesteed. Als de aanbesteding is afgerond, zijn ook de werkzaamheden voor de wijkbestekken op een goede manier ondergebracht.

Onder begeleiding van Cyber Adviseurs heeft de gemeente Hilversum laten zien wendbaar en flexibel te zijn, nu een goede partner als Tomin/SBS een strategische koerswijziging inzet. Hierdoor blijft het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op de gewenste manier en met de bestaande kwaliteit gehandhaafd.

 

Projecten