Hattem

Inrichting Openbare Ruimte

Gemeente Emmen


De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en worden de resultaten gebruikt tijdens een verdiepende ‘beeldvormingspitch’.

Gemeente Emmen heeft een aantal uitdagende beleidskaders opgesteld:

“Een toekomstbestendige openbare ruimte die kwalitatief, schoon, heel en veilig is, met voldoende speelruimtes en aandacht voor het oplossen van parkeerknelpunten en vergroening. Een beleidsdocument als onderlegger voor de ontwerp- en de beheervisie. Kaders waarbinnen uitvoeringsplannen kunnen worden gemaakt. Een richtlijn voor de inzet van gemeentelijke (en overige) middelen ten aanzien van de inrichting van openbaar gebied, in het kader van de leefbaarheid en een minder sleetse openbare en op de toekomst ingerichte leefomgeving. Een toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte waar de leefbaarheid en beheersbaar onderhoud centraal staan.”

Samenwerking

Cyber Advies is samen met de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Samenwerking staat daarbij centraal. Zo zijn de mensen van Cyber integraal onderdeel van het team. Daarnaast is vanuit de gemeentelijke organisatie echt gekozen voor een integrale inpak. Concreet betekent dit dat niet alleen teams worden betrokken die een directe relatie hebben met de openbare ruimte, maar dat ook alle andere teams – van Financiën tot en met Sociaal Domein, Sport en Economie – worden betrokken bij het uitwerken van de visie. Bovendien worden ook erkende overlegpartners, zoals bedrijven en wijk- en dorpsverenigingen, niet vergeten. Dit gebeurt onder andere door de inzet van gebiedscoördinatoren als verbindende factor.

Inmiddels zijn de project- en begeleidingsgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Ook heeft er een  startsessie plaatsgevonden met teammanagers, beleidsmedewerkers en gebiedscoördinatoren. Tijdens deze startsessie zijn ook de eerste beelden gedeeld. Welke problemen kunnen met de visie worden opgelost? En hoe loopt de samenwerking en afstemming nu? De resultaten van deze twee bijeenkomsten worden meegenomen naar een verdiepende ‘beeldvormingspitch’, waar een grote vertegenwoordiging vanuit de gemeente een bijdrage aan gaat leveren. De mooiste uitkomst tot nu? We gaan voor kwaliteit: het proces is belangrijker dan de planning!

 

Projecten