Hattem
Dit doen wij / Nieuw groenbeheerplan

Nieuw groenbeheerplan

Gemeente Amstelveen

In 2022 heeft Cyber Advies de groenbegroting voor gemeente Amstelveen doorgerekend. Eén van de aanbevelingen was toen om een groenbeheerplan op te stellen. De gemeente heeft dit ter harte genomen en Cyber Advies gevraagd hen daarbij te helpen. Inmiddels is het groenbeheerplan in een afrondende fase.

Het groenbeheerplan is – in lijn met de assetmanagement-aanpak waar gemeente Amstelveen voor heeft gekozen – opgezet vanuit de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Daarbij zijn algemene zaken vastgelegd over hoe Amstelveen het groen beheert. Denk bijvoorbeeld aan werken op basis van beeldkwaliteit, organisatie van het beheer en wijze van monitoring en sturing.

Vervolgens is per beheergroep binnen het groen (bomen, bosplantsoen et cetera) beschreven wat de doelstelling is, wat er wordt gedaan, wie wat doet en hoe wordt getoetst. Dit is vertaald in productbladen, waar de gemeente concreet mee aan de slag kan. Bovendien is een actielijst gemaakt waarin de diverse stappen staan om het groenbeheer verder te brengen én om aan de wens voor meer (bio)diversiteit te voldoen.

Toekomstbestendige inrichting

Een concrete wens van de gemeente was om achterstanden in de plantvakken in beeld te brengen. Sommige vakken waren namelijk nauwelijks nog te beheren door onkruiden. En dat heeft grote invloed op het beheer.

iFocus heeft alle (!) plantvakken van de gemeente Amstelveen in kaart gebracht. Aan de hand hiervan kon Cyber Advies specifiek aangeven welke vakken op korte termijn aangepakt moeten worden. De gemeente kan vervolgens een vervangingsplan opstellen, met een toekomstbestendige inrichting als doel. Een doorrekening van de beheerkosten (zowel dagelijks onderhoud, groot onderhoud als vervangingen) maakt het beheerplan compleet.

Kijk voor meer achtergrondinformatie over het project op:

https://cyber-adviseurs.nl/project/inzicht-in-groenbegroting-en-beheer/

 

 

Projecten