Cyber duurzaamheid

Biodiversiteit in de Gemeente Enkhuizen

Gemeente Enkhuizen
Samen met de drie SED-gemeenten (Stedebroek, Enkhuizen en Drechterland) stelden we een visie openbare ruimte op met beleidskaders over biodiversiteit. Met deze beleidskaders in de hand brachten we met een inventarisatie in de drie gemeenten de kansen in beeld voor een biodiverser beheer in het openbaar groen.

De wens was om voor onder andere het Buurtbos en de Weeshuispolder deze kansen verder uit te werken in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan beschrijft per groentype het eindbeeld en welke beheermaatregelen daarvoor nodig zijn op welk moment. Dit bood de aannemer concrete handvatten om tot uitvoer te gaan. Aansluitend zijn per gebied de kostenindicaties doorgerekend met Impact online©.

Beheerpaspoorten per groentype lichten toe hoe het eindbeeld eruit ziet, wat het beheer inhoudt en welke maatregelen nodig zijn voor het verhogen van de biodiversiteit. Deze prioriteiten zijn weergegeven in een tabel die de maatregelen uitzet in de komende vijf jaar.

De gemeente heeft nu inzicht in de maatregelen voor het verhogen van de biodiversiteit. En de aannemer is enthousiast over het uitvoeringsplan, omdat het hem concrete handvatten biedt om aan de slag te gaan.

Voor elk van de drie gemeenten zijn drie scenario’s gemaakt. Kosten, baten en risico’s zijn integraal afgewogen, waarin onder andere draagvlak, afbreukrisico en de mate waarin de scenario’s bijdragen aan het ecosysteem zijn meegenomen. De drie gemeenten hebben vervolgens een voorkeursscenario gekozen die is uitgewerkt met een heldere kostencalculatie.

Gemeente Enkhuizen

Projecten