Hattem

IBOR hof van Twente meer focus

Gemeente Hof van Twente

Cyber is bezig om voor de gemeente Hof van Twente een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) op te stellen. Met dit plan geeft de gemeente de komende jaren richting aan de keuzes in de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Keuzes die binnen de financiële kaders passen en bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

Het beeld van de leefomgeving wordt bepaald door drie factoren: het beheer, de inrichting en het gebruik (BIG) van de omgeving. Het beleid, de organisatie en de inzet van middelen (BOM) zijn van grote invloed op het beeld van de leefomgeving; het zijn de instrumenten om te sturen. Onderstaande figuur geeft dit proces en de relatie tussen BIG en BOM weer.

Model big bom

Een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) maakt deze driehoeksverhouding inzichtelijk en geeft weer dat er samenhang is. Zo wordt in dit plan beleid opgesteld voor de openbare ruimte en wordt aangegeven welke middelen daarvoor nodig zijn en wat het van de organisatie vraagt.

Leefomgeving belangrijker

Het belang van de openbare ruimte en een goed beheer hiervan neemt toe. Onder andere door de coronapandemie is de directe leefomgeving van mensen steeds belangrijker geworden. Veel maatschappelijke opgaven hebben een relatie met de openbare ruimte. In het IBOR leggen we nadrukkelijk de link met deze opgaven.

Aan de hand van een beeldvormingssessie en een bureauanalyse hebben we bij de gemeente Hof van Twente bepaald welke opgaven belangrijk zijn voor de gemeente. In een werkgroep, bestaande uit mensen van verschillende afdelingen, is vastgesteld dat de volgende thema’s van belang zijn: klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, inclusie: toegankelijkheid, participatie, biodiversiteit, veiligheid, gezondheid en beleving.

Meer focus

De openbare ruimte kan bijdragen aan het realiseren van doelstellingen rond deze opgaven. Om nog meer focus aan te brengen, hebben we een sessie gehouden met het MT en het college om te kijken welke thema’s uitgewerkt worden in het IBOR. Voor ons als Cyber Advies de uitdaging om de uitkomsten in het IBOR een plaats te geven.

Klik op onderstaande link voor het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

https://www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/wonen_en_leven/Beheersvisie_openbare_ruimte_juni2014/Integraal_Beheerplan_Openbare_Ruimte.pdf

Foto: Gouwenaar
Gemeente Hattem

Projecten